Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  informujemy , iż :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie , oś. Na Lotnisku 4 , 31-801 Kraków . Z  administratorem danych możliwy jest kontakt pisemny ( na podany wyżej adres) oraz telefoniczny : ( Tel.: 12 641 14 00 )

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z:

  • a) zawarciem i realizacją Umowy , której są Państwo stroną tj. na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b)  RODO

  • b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego  na Administratorze tj. na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

  • c) na podstawie Państwa dobrowolnej zgody , tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 3. odbiorcą  Państwa  danych  osobowych  są  podmioty upoważnione do  uzyskania informacji  na  podstawie  przepisów  prawa ; Państwa dane  osobowe  mogą   być  udostępnione  podmiotom  przetwarzającym dane na polecenie  Administratora , m.in. świadczącym usługi informatyczne , przetwarzania płatności , windykacji , doręczania korespondencji pocztowej , usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  cały  okres  trwania  Umowy , a po jego upływie przez okres niezbędny do :

  • a) zabezpieczenia lub dochodzenia  ewentualnych roszczeń   przysługujących   Administratorowi

  • b) wypełnianiu  obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów  podatkowych , rachunkowych ).

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane  do czasu jej odwołania.

 5. posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz prawo ich  sprostowania  , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia  danych , prawo  wniesienia  sprzeciwu  , prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich   przetwarzanie   w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na zgodność z prawem  przetwarzania ,  którego  dokonano  na  podstawie     zgody  wyrażonej przed jej cofnięciem ;

 6. mają   Państwo  prawo  wniesienia    skargi  do   Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych , gdy uznają  Państwo ,  iż  przetwarzanie   danych  osobowych narusza przepisy RODO ;

 7. podanie przez  Państwa danych osobowych  jest  dobrowolne  , ale konieczne  dla celów  związanych z  wykonaniem  umowy,

 8. Administrator  nie zamierza  przekazywać   Państwa danych do  państwa  trzeciego  ani  organizacji  międzynarodowych,

 9. w oparciu  o Państwa dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji , w tym  decyzji  będących  wynikiem  profilowania