Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla członków Spółdzielni


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie, Oś. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków. Z Administratorem danych możliwy jest kontakt pisemny (na podany wyżej adres) oraz telefoniczny: (tel.: 12 641 14 00).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego m.in. z ustawy Prawo Spółdzielcze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania członkostwa w Spółdzielni tj. do momentu wystąpienia przez Panią/Pana ze Spółdzielni, wykluczenia lub wykreślenia Pani/Pana ze Spółdzielni, a po upływie tego okresu przez czas niezbędny do:
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych).
 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z członkostwem w Spółdzielni,
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie, Oś. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków. Z administratorem danych możliwy jest kontakt pisemny (na podany wyżej adres) oraz telefoniczny: (tel.: 12 641 14 00).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z:

a) zawarciem i realizacją Umowy, której jest Pani/Pan stroną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

c) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, przetwarzania płatności, doręczania korespondencji i przesyłek pocztowych, inne wyspecjalizowane usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem Umowy,
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www…….


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Nowa Huta” w Krakowie, Oś. Na Lotnisku 4, 31-801 Kraków. Z administratorem danych możliwy jest kontakt pisemny (na podany wyżej adres) oraz telefoniczny: (tel.: 12 641 14 00).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem komunikacji i udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.